“โออิชิ เทรดดิ้ง” ได้รับการรับรอง การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โดย สมพร สุขอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน และ   กรวิกา สุขศรีวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรอง การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำชาเขียวญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ตราโออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร  ซึ่งเป็นการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *