จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ชิงรางวัลเงินสด พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารในโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร  สินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรม  พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร โดยเชิญชวนส่งผลงานออกแบบโลโก้ภายใต้แนวคิด “มุกดาหารศูนย์กลางการเชื่อมต่อความสุข Mukdahan Hub Of Happiness”

ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ และไม่เป็นการละเมิดกฏหมาย 
 2. มีสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สื่อให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดมุกดาหารและสื่อความหมายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่กำหนดไว้ว่า“เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง การท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน”
 3. มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยว ความรัก ความสามัคคี และมีนวัตกรรมของจังหวัดมุกดาหาร

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร 
 2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมาตรฐานสินค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
 3. เพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารแก่ประชาชนทั่วไป

เชิญชวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

มูลค่าเงินรางวัล 3 รางวัลได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด มูลค่า 27,000บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

วิธีการสมัคร 3ช่องทางได้แก่

 1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 2. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 3. ยื่นผลงานผ่านเว็บไซต์ WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM


กำหนดการการรับสมัคร
เปิดรับสมัครผลงานการประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

“จังหวัดมุกดาหาร” เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประตูสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) จำนวน  ๔ ประเทศ  ได้แก่  พม่า ไทย  ลาว  และเวียดนาม เชื่อมเส้นทางสู่ประเทศจีน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค  และที่สำคัญมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ ๒ ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของจังหวัดมุกดาหารทั้งด้านการลงทุนและการค้า  

จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า   “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง  การท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน” 

            ณ วันนี้จังหวัดมุกดาหารต้องเร่งพัฒนาความหลากหลายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการค้าและที่สำคัญในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการพัฒนาจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไปยังกลุ่มนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *