“กรมพัฒนาชุมชน” ยกระดับ OTOP ประเภทสมุนไพรทั่วประเทศ เน้นสร้างอาชีพ รายได้ให้กับประชาชนฐานราก

กรมพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จัดอบรมพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล ให้กับหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วประเทศ 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร เป็นโครงการที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จำนวน 131 ผลิตภัณฑ์/ราย จาก 51 จังหวัด มาพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการออกแบบ พลิกโฉม ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  Story แบรนด์สินค้า ให้โดนใจลูกค้าที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ด้วยกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

จากโครงการดังกล่าวจะทำให้หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่อนคลายลง และยังสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ที่หลากหลายช่องทาง ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุค New normalได้อย่างดีอีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *