“สมุทรปราการ”แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า“สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับตลาดดอกไม้ประดับของประเทศไทย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และนายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมงานแถลงข่าวงานจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสีสันพรรณไม้สมุทรปราการครั้ง 3 ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณ Digital Squareชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง 

จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่การเกษตรของจังหวัดนับวันยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง ผลผลิตทางการเกษตรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตโดยการลดใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการส่งเสริมเนื่องจากใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยและเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย จะเห็นได้จากแนวโน้มการเกิดขึ้นของโครงการบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมากในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถผลิตสินค้าไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพเชิงการค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว (ผลิตได้) แต่ยังขาดความรู้และทักษะวิถีการตลาด (ขายไม่เป็น) ตลอดจนขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ การจัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับจะช่วยให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงเป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าไม้ดอกไม้ประดับให้รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้ง 3 ประจำปี 2563 จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาดและช่วยกระตุ้นให้สร้างสรรค์ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้าง Story และความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปต่อไป

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูก ไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์จัดสวน จำนวน 40 ร้านค้า โดยสินค้าไม้ดอกไม้ประดับที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โกสน หมากผู้หมากเมีย หมากแดง ชวนชม อโกลนีม่า หน้าวัวใบ และไม้ฟอกอากาศชนิดต่างๆ เช่น ลิ้นมังกร กวักมรกต งาช้าง ยางอินเดีย ฟิโลเดนดรอน การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 12 ประเภท และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 2 หลักสูตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายงานจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสีสันพรรณไม้สมุทรปราการครั้ง 3 ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563ณ ลานเทอร์เรส ชั้น 1ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประกวด หรือร่วมการสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง ๖ อำเภอ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *